BLOG
KUPONY NA KONTAKT
PAKIET PODBIĆ
PROMOCJA ANONSU
MOBILNE PODBICIA
 
zdjecia/2023_07/t/add-7772f6b9-151949.jpg
zdjecia/2021_04/t/add-f5214423-211431.jpg
zdjecia/2021_01/t/add-eae81fbe-081637.jpg
zdjecia/2020_08/t/add-583d0f51-064555.jpg
zdjecia/2018_08/t/add-cc9e9e24-174736.jpg
zdjecia/2018_01/t/add-d08718a4-234553.jpg
zdjecia/2017_08/t/add-71e99d0f-230844.jpg
zdjecia/2017_04/t/add-36556360-171923.jpg
zdjecia/2011_04/t/add-9a8169e6-144401.jpg

Strony tylko dla dorosłych !

UWAGA! TA STRONA ZAWIERA TREŚCI EROTYCZNE !
Jeśli nie ukończyeś 18-go roku życia, nie chcesz oglądać tego typu treści lub jest to niezgodne z prawem twojego kraju,
nie wolno Ci wchodzić dalej !

Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie oraz akceptujesz regulamin i politykę prywatności.

 

Podaj swój adres email żeby wejść dalej:

Adres email: Płeć:

Wchodzę    Opuszczam stronę

Zanim wyrazisz na co masz teraz ochotę ...

  • Wulgaryzm już dawno nie imponuje, ostre słówka są jednak dozwolone
  • Podawanie danych kontaktowych w chrapce będzie karane usunięciem anonsu
  • Twoja ochotka jest linkiem do Twojego anonsu
  • za rynsztokowy język Twój anons zostanie usunięty
  • To co napiszesz jest Twoją wizytówką i linkiem do Twojego anonsu
  • Możesz mieć ochotę tylko raz na 180 min
  • Twoja ochotka będzie widoczna przez 100h
  • Za dodanie ochotki przez strony www nic nie płacisz

Mam ochotę na (max. 50 znaków):

REGULAMIN SERWISU

www.anonse.mobi

§ 1 [Przedmiot Regulacji]

1.Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Usługi oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników a także praw i obowiązków Administratora jako stron Umowy działających w ramach wirtualnego serwisu „Sponsora szukam”, przeznaczonego dla Osób pełnoletnich umożliwiającego kontaktowanie się Użytkowników Serwisu w celach towarzyskich.

2.Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.anonse.mobi dostępnej publicznie i nieodpłatnie dla Osób pełnoletnich, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Osoba. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem: http://www.anonse.mobi/info,regulamin.html

3.Właścicielem Serwisu www.anonse.mobi jest Administrator kontakt możliwy jest pod adresem kontakt@anonse.mobi.

§ 2 [Definicje]

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

a.Administrator — podmiot świadczący Usługę na podstawie Umowy

b.Osoba pełnoletnia — osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat;

c.Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora wraz z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu i będącą jego integralną częścią; w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

d.Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Usługi zawierana drogą elektroniczną na czas nieokreślony poprzez przejście procedury rejestracji;

e.Płatność – należność za świadczenie Usług przez Administratora na rzecz Użytkownika;

f.Promocja – możliwość skorzystania przez Użytkownika z danej Usługi w niższej cenie lub nieodpłatnie poprzez spełnienie przez Użytkownika określonych warunków, zgodnie z zapisami §8 Regulaminu;

g.Serwis – wirtualny portal „Sponsora szukam”, funkcjonujący pod adresem: www.anonse.mobi;

h.Usługa – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy po dokonaniu Płatności, obejmująca publikację lub dostęp do Anonsu;

i.Anons – ogłoszenie publikowane przez Użytkownika na stronie Serwisu zawierające w szczególności jego dane kontaktowe;

j.Konto – indywidualny profil Użytkownika zawierający podstawowe dane dotyczące Użytkownika z możliwością ich edycji lub poprawienia oraz opcje dotyczące korzystanie z Serwisu, w tym opcje dotyczące Anonsu, które może wykorzystywać Administrator na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności dla prowadzenia przez Administratora bazy Użytkowników, wraz z systemem zarządzania tymi informacjami;

k.Użytkownik – Osoba pełnoletnia, która poprzez przejście procedury rejestracji zawarła Umowę i uzyskała dostęp do Konta lub dostęp do Serwisu;

l.Integrator - Podmiot za pomoca, ktorego realizowane są płatności

ł.Awaria Techniczna - sytuacja, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu lub Usług, w szczególności zaś nie mogli się zalogować.

§ 3 [Warunki techniczne korzystania z Usługi i Serwisu]

1.Właścicielem bazy danych Użytkowników jest Administrator.

2.Niezbędnym dla korzystania z Usługi jest posiadanie przez Użytkownika:

a.urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,

b.programu służącego do przeglądania zasobów sieci Internet, akceptującego pliki typu cookies,

c.konta poczty elektronicznej e-mail

3.Integratorem jest CashBill S.A. ul. Rejtana 20 41-300 Dąbrowa Górnicza

§ 4 [Zawarcie Umowy]

1.Zawarcie Umowy następuje z chwilą przejścia procedury rejestracji. Procedura rejestracji następuje łącznie poprzez złożenie oświadczenia o byciu Osobą pełnoletnią, podanie prawidłowego adresu e-mail, akceptację Regulaminu i potwierdzenie rejestracji poprzez link aktywacyjny przesłany na podany przy rejestracji adres e-mail.

2.Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie swoich danych zgodnie z prawdą.

3.Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a.jestem Osobą pełnoletnią;

b.zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

c.dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;

d.dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

e.wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania Umowy oraz dla celów należytego świadczenia Usługi, oraz na fakt, że dane te będą udostępniane na stronie Serwisu Użytkownikom, a w przypadkach wskazanych w Regulaminie także innym Osobom pełnoletnim korzystającym z Serwisu;

f.wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości dotyczących informacji systemowych lub innych związanych ze świadczeniem Usługi, w szczególności informacji o rabatach i promocjach, a także o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

4.Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji w formie newslettera na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.), dotyczących Administratora lub innych podmiotów według wyboru Administratora.

5.Umowa dotyczy świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone a nadto Strony uzgadniają natychmiastowe świadczenie Usługi. W konsekwencji, Użytkownikowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

§ 5 [Zasady korzystania z Konta]

1.Każda Osoba pełnoletnia może zarejestrować się w Serwisie jako Użytkownik i uzyskać dostęp do Konta.

2.Rejestracja oraz korzystanie z Konta jest bezpłatne.

3.Korzystanie z Konta jest równocześnie korzystaniem z Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§ 6 [Zasady korzystania z Usługi]

1.Zabronione jest dobrowolne umożliwianie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi osobom trzecim w tym także innym Osobom pełnoletnim jak i korzystanie przez Użytkownika z Usługi zarejestrowanej na innego Użytkownika. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, w tym Osób pełnoletnich, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanej na siebie Usługi, jak za działania lub zaniechania własne.

2.Korzystanie przez Użytkownika z Usługi:

a.jest dobrowolne;

b.jest realizowane na zasadach określonych w Regulaminie, o ile nic innego nie zostanie uregulowane;

c.może być w całości lub częściowo regulowane odmiennie niż w Regulaminie, w szczególności uzupełniająco, w tym na podstawie innych regulaminów, o czym Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany, gdy znajdzie zastosowanie;

d.może w całości lub w części podlegać modyfikacjom i ulepszeniom w czasie co do sposobu tego korzystania, o czym Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany, gdy znajdzie zastosowanie.

3.Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Usługi oraz w zakresie umieszczanych w Serwisie danych, w tym Anonsów, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z obowiązującymi normami prawa polskiego lub międzynarodowego, a przede wszystkim z normami:

a.ochrony danych osobowych,

b.ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji,

c.prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, przysługujących osobom trzecim, w tym Administratorowi i innym Użytkownikom;

d.prawa karnego dotyczącego wykroczeń lub innych czynów zabronionych, w szczególności w zakresie zakazu propagowania określonych treści, w tym treści pornograficznych, faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych,

e.prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu.

4.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi zwyczajami. Zabronione jest jakiekolwiek inne korzystanie z Usługi lub elementów Serwisu, w szczególności w celach zarobkowych.

5.Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, a w szczególności w zakresie umieszczanych w Serwisie danych, w tym zdjęć, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszających interesy osób trzecich, Użytkowników lub Administratora.

6.Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, a w szczególności w zakresie umieszczanych w Serwisie danych do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań mogących powodować szkody u osób trzecich, w tym u Administratora lub innych Użytkowników. W szczególności powyższe dotyczy działań lub zaniechań utrudniających lub uniemożliwiających należyte funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu przez Administratora lub przez innych Użytkowników, a także działań lub zaniechań polegających na nieuprawnionej ingerencji w stronę Serwisu.

7.Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z umieszczonych przez niego na stronie internetowej Serwisu danych, w tym zdjęć oraz innych plików cyfrowych:

a.przez inne Osoby pełnoletnie – w zakresie udzielonego przez Użytkownika dostępu do tych danych;

b.przez Administratora – w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 7 [Anonse]

1.Każdy Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Anonse po dokonaniu Płatności zgodnie z zapisami §9 Regulaminu. Wysokość Płatności uzależniona jest od rodzaju zamieszczanego Anonsu.

2.Po dokonaniu Płatności Użytkownik ma 48 godzin na aktywację Anonsu. W razie bezskutecznego upływu czasu na aktywację Anons zostaje automatycznie usunięty.

3.Aktywowany Anons zamieszczany jest na czas nieokreślony i widnieje w Serwisie do czasu jego usunięcia przez Użytkownika lub likwidacji Konta.

4.Użytkownik sam wybiera kategorię Anonsu oraz zasady dostępności swoich danych kontaktowych zgodnie z informacjami podanymi na formularzu publikacji Anonsu. Po opublikowaniu Anonsu zmiana kategorii lub zasad dostępności jest możliwa wyłącznie po dokonaniu Płatności przez Użytkownika.

5.Administrator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia Anonsu bez ostrzeżenia w szczególności w razie:

a.podania przez Użytkownika w treści Anonsu miasta, które nie istnieje;

b.zamieszczenia Anonsu przez profesjonalistę, tj. Użytkownika, który publikuje podobne ogłoszenia w innych serwisach zrzeszających profesjonalistów lub w innych serwisach pośredniczących w świadczeniu usług, w szczególności o charakterze erotycznym lub seksualnym, bądź sam w treści Anonsu lub w innych serwisach zrzeszających profesjonalistów gdzie widnieją stawki godzinowe oferuje usługi prostytuowania się.

c.gdy treść Anonsu sugeruje świadczenie usług o charakterze erotycznym lub seksualnym, bądź gdy pod pozornie neutralnym Anonsem kryje się świadczenie tego typu usług;

d.zamieszczenia wraz z Anonsem zdjęcia, które wykracza poza ogólnie przyjęte ramy dla tego typu serwisów, w szczególności zdjęć pornograficznych, w tym zdjęć okolic genitaliów, niewspółgrających z tematyką strony (zdjęcia nieprzedstawiające Użytkownika, lub po modyfikacjach utrudniających identyfikację zdjęcia), przekazujących jakiekolwiek inne informacje poza zaprezentowaniem osoby Użytkownika, sprzecznych z prawem lub naruszających w jakikolwiek sposób niniejszy Regulamin;

e.gdy treść Anonsu zawiera wyrazy uważane za wulgarne;

f.podania przez Użytkownika w treści Anonsu numeru konta bankowego lub prośby o wpłatę pieniędzy;

g.zamieszczenia przez Użytkownika w treści Anonsu jakichkolwiek odsyłaczy do innych stron lub serwisów;

h.gdy treść Anonsu jest sprzeczna z tematyką lub estetyką Serwisu, w szczególności w razie zamieszczania w nich jakichkolwiek reklam, promocji, informacji o innych serwisach, imprezach, wyjazdach, pośrednictwie, ofert pracy, opinii o innych Użytkownikach, elementów polemiki lub dyskusji;

i.zamieszczenia w treści Anonsu nieprawdziwych danych kontaktowych Użytkownika lub niepodania danych kontaktowych, a także w razie podania danych kontaktowych w polach formularza do tego nieprzeznaczonych;

j.zamieszczenia Anonsu w niewłaściwej kategorii;

k.gdy postępowanie Użytkownika, który zamieścił Anons jest sprzeczne z jego treścią w stosunku do osób, które skontaktowały się z Użytkownikiem poprzez uzyskanie dostępu do jego danych kontaktowych;

l.gdy z treści Anonsu lub zachowania Użytkownika po nawiązaniu kontaktu wynika, że Anons skierowany jest nie tylko do Osób pełnoletnich lub Użytkownik, który zamieścił Anons nie jest Osobą pełnoletnią;

m.gdy treść Anonsu została skopiowana z innego Anonsu zamieszczonego w Serwisie lub narusza prawa autorskie osób trzecich.

6.Administrator przed usunięciem Anonsu może wezwać Użytkownika do jego poprawienia w określonym czasie nie dłuższym niż 7 dni. Do tego czasu publikacja Anonsu w Serwisie jest zawieszona.

7.Administrator jest upoważniony według własnego uznania do przeniesienia Anonsu do innej kategorii, która lepiej odpowiada treści Anonsu lub w przypadkach uzasadnionych do ograniczenia dostępności danych kontaktowych Użytkownika.

8.W razie usunięcia lub zmiany kategorii Anonsu przez Administratora Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia, w tym zwrot Płatności za Anons.

9.Zamieszczając Anons Użytkownik oświadcza, iż jest upoważniony do zamieszczenia wskazanych w nim treści, a swoim działaniem nie narusza prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownik bierze na siebie wszelką odpowiedzialność cywilną i karną wynikającą ze złożenia fałszywego oświadczenia.

10.Zamieszczając Anons Użytkownik wyraża zgodę na jego publikację w Serwisie, komercyjne wykorzystywanie przez Administratora, w tym na zamieszczenie Anonsu w innych serwisach, które tematyką nawiązują do treści Anonsu.

11.Zamieszczając Anons Użytkownik jest świadomy i zgadza się na udostępnienie swoich danych kontaktowych innym Użytkownikom Serwisu.

12.Użytkownik może z poziomu Konta w każdej chwili zmienić dane kontaktowe oraz treść Anonsu.

13.W zakresie nieuregulowanym w §7 do Anonsów zastosowanie znajdują także odpowiednio pozostałe zapisy Regulaminu.

§ 8 [Promocje]

1.Użytkownik w ramach Usługi może jednorazowo wziąć udział w Promocji i otrzymać darmowy kupon na publikację jednego Anonsu w Serwisie lub na podbicie wybranego przez siebie Anonsu.

2.Wzięcie udziału w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne.

3.Biorąc udział w Promocji Użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie przez Administratora dostępu do swojego konta pocztowego w celu jednorazowego rozesłania wiadomości e-mail promującej Serwis do znajomych Użytkownika.

4.Aby skorzystać z Promocji Użytkownik powinien spełnić następujące warunki:

a.posiadać konto pocztowe w określonej przez Administratora domenie;

b.podać adres e-mail konta pocztowego i hasło dostępu;

c.posiadać w swojej książce adresowej co najmniej 15 kontaktów z adresami e-mail;

d.wybrać jeden z szablonów wiadomości promującej Serwis.

5.Promocja zostanie zrealizowana przez Administratora w ciągu 14 dni od zgłoszenia się Użytkownika.

6.Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z Promocji w przypadku stwierdzenia nadużycia Promocji, w szczególności w przypadku tworzenia przez Użytkownika fikcyjnych kont pocztowych.

7.Po zrealizowaniu Promocji podane przez Użytkownika hasło do konta pocztowego oraz ewentualnie inne dane przetwarzane w związku z realizacją Promocji są bezpowrotnie usuwane z baz danych Serwisu.

8.Administrator zapewnia, iż uzyskując dostęp do konta pocztowego Użytkownika, wykorzystuje w celu realizacji Promocji tylko niezbędne dane zachowując przy tym zasady najwyższej staranności i bezpieczeństwa.

9.Po zrealizowaniu Promocji zaleca się zmianę hasła dostępowego do konta pocztowego Użytkownika, które brało udział w Promocji.

§ 9 [Płatności]

1.Użytkownik dokonuje Płatności za pośrednictwem portfela elektronicznego, który Użytkownik doładowuje poprzez wysłane wiadomości SMS. Obsługą Płatności zajmuje się zewnętrzny operator - Media Systems Anna Frankiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Rejtana 20, zgodnie z regulaminem ustanowionym przez tego operatora dostępnym na jego stronie internetowej.

2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przepadek Płatności związany z innymi naruszeniami regulaminu operatora Płatności.

3.Płatności za Usługi można dokonywać wyłącznie poprzez wiadomości SMS wysłane z numerów telefonów obsługiwanych przez polskich operatorów telekomunikacyjnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny przepadek Płatności dokonywanych z innych numerów telefonów.

4.Po dokonaniu Płatności Użytkownik otrzymuje kod za pomocą którego otrzymuje dostęp do wybranej przez siebie Usługi.

5.Katalog świadczonych Usług oraz cennik określa Załącznik do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny pod adresem http://anonse.mobi/info,cennik.html

§ 10 [Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności]

1.Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

2.Administrator oświadcza, że dane podane przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny pod adresem http://anonse.mobi/info,politykaprywatnosci.html

§ 11 [Blokada Użytkownika. Rozwiązanie Umowy]

1.Administrator może dokonać blokady Użytkownika w Serwisie w całości lub w części z ważnych przyczyn, to jest w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi, o których mowa w § 4-7 Regulaminu. Administrator może przed dokonaniem blokady Użytkownika wezwać Użytkownika do usunięcia przyczyn blokady i wyznaczyć Użytkownikowi tygodniowy termin do ich usunięcia. Administrator informuje Użytkownika o fakcie dokonania blokady Użytkownika i przyczynach blokady zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

2.Blokada Użytkownika oznacza brak dostępu do Konta i Usługi w całości lub w części. Administrator może zdjąć blokadę Użytkownika w całości lub w części w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej.

3.Blokada Konta nie oznacza rozwiązania Umowy.

4.Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych przyczyn, to jest w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu, o których mowa w § 4-7 Regulaminu. Administrator może rozwiązać Umowę w szczególności w przypadku uprzedniego dokonania blokady Użytkownika. Administrator rozwiązuje Umowę z Użytkownikiem w drodze zawiadomienia Użytkownika o rozwiązaniu Umowy i jej przyczynach zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika na formularzu rejestracyjnym.

5.Użytkownik może rozwiązać Umowę z Administratorem w każdym czasie, bez podania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika następuje poprzez przejście usunięcie Konta z poziomu Serwisu. Rozwiązując Umowę, Użytkownik nie może domagać się zwrotu Płatności.

6.Rozwiązanie Umowy oznacza usunięcie Użytkownika z Serwisu wraz z jego Kontem i wszystkimi Anonsami.

§ 12 [Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne]

1.Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2.Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usługi w należyty sposób.

3.Administrator nie udziela gwarancji na działanie Usługi. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia Awarii Technicznej Administrator dołoży wszelkich starań aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia Awarii Technicznej. Administrator zobowiązuje się aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

5.Administrator nie jest inicjatorem umieszczania danych, w tym zdjęć, przez Użytkownika na stronie Serwisu, nie wybiera odbiorcy tych danych ani nie wybiera lub nie modyfikuje tych danych. Administrator posługuje się uznanymi i zwykle stosowanymi do swojego rodzaju działalności technikami informatycznymi i nie zakłóca posługiwania się nimi.

6.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Użytkowników albo ingerencją osób trzecich. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.

7.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych Użytkowników udostępnionych na stronach Serwisu przez osoby trzecie, jeżeli dane zostały wykorzystane niezgodnie z zapisami Regulaminu. W takim przypadku wyłącznie odpowiedzialny jest naruszyciel.

8.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Anonsów, w tym za zamieszczane zdjęcia, które naruszają obowiązujące przepisy lub prawa osób trzecich. Administrator dołoży wszelkich starań aby eliminować wszystkie przypadki naruszenia prawa lub praw osób trzecich w możliwie jak najkrótszym czasie.

9.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania związane z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności za dane umieszczane na stronie Serwisu, w stosunku do osób trzecich, w tym w szczególności innych Użytkowników lub Administratora.

10.Jeżeli Użytkownik zamieści w Serwisie jakiekolwiek dane, w tym Anons, zdjęcie lub inny plik cyfrowy z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności w przypadkach określonych w §6.3 Regulaminu, Administrator będzie uprawniony do udostępnienia danych Użytkownika, w tym jego adresu IP organom ścigania, a po przedstawieniu dowodów także osobom pokrzywdzonym oraz ich pełnomocnikom lub przedstawicielom.

§ 13 [Postępowanie reklamacyjne]

1.Wszelkie zastrzeżenia do funkcjonowania Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez złożenie reklamacji Administratorowi. Złożenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Serwisu lub zgłoszenie w formie elektronicznej, na adres lub .

2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a.imię i nazwisko Użytkownika;

b.adres zamieszkania;

c.przedmiot reklamacji;

d.uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;

e.oczekiwania Użytkownika wobec Administratora.

3.Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora. Administrator zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku podania przez Użytkownika informacji określonych w §13.2 Regulaminu, Administrator zwróci się do Użytkownika o podanie dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku podania przez Użytkownika dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Administrator może rozpatrzyć reklamację wyłącznie na podstawie posiadanych informacji albo odmówić rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie zawiadomienia w toku rozpatrywania reklamacji będą dokonywane przez Administratora zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, o ile Użytkownik nie wskaże innych danych.

4.Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Administratorem przy rozpatrywaniu reklamacji składanych przez Użytkownika lub przez osoby trzecie, w tym w szczególności przez innych Użytkowników, poprzez udzielanie Administratorowi informacji lub doręczanie Administratorowi dokumentów, które niezbędne są do rozpatrzenia przez Administratora reklamacji.

§ 14 [Postanowienia końcowe]

1.Umowa zawierana jest w języku polskim. Do Umowy i umów tego rodzaju nie zostały przyjęte szczególne kodeksy etyczne, które mogłyby znaleźć zastosowanie. Administrator zawierając Umowę kieruje się jednak powszechnie przyjętymi zasadami dobrych obyczajów, starając się nie naruszać interesów Użytkowników.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.

3.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu oraz jego doręczenie Użytkownikom w formie według wyboru Administratora.

4.Warunkiem kontynuowania Umowy jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie w powyższym zakresie o treści wskazanej przez Administratora. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu Umowy. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym Umowę, co jest równoznaczne z usunięciem Użytkownika ze strony Serwisu wraz z jego Kontem i wszystkimi Anonsami.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

6.W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika i Administratora.

Załącznik do Regulaminu Serwisu anonse.mobi

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Korzystając z wirtualnego portalu www.anonse.mobi, Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez portal anonse.mobi swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

2.Dane udostępniane dla anonse.mobi i sposób ich wykorzystywania anonse.mobi ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych Użytkowników do minimum niezbędnego do świadczenia w ramach niniejszego Serwisu usług najwyższej jakości. Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez anonse.mobi wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. W celu umożliwienia logowania się i korzystania z Serwisu Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i podać w nim dane kontaktowe (m.in. e-mail, płeć). Dane podane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są przez anonse.mobi w celu utworzenia konta Użytkownika i zarządzania nim, należytej realizacji świadczonej Usługi, a także do celów statystycznych (gromadzone są np. dane o adresie IP, z którego następuje połączenie), reklamowych, marketingowych, referencyjnych itp. Nadto anonse.mobi jest upoważniony do publikacji danych zamieszczonych przez Użytkownika na Stronach Serwisu, w szczególności Anonsów oraz Konta na innych serwisach anonse.mobi. Gromadzone informacje o Użytkownikach mogą być przez anonse.mobi przechowywane tak długo, jak jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich zgromadzenia.

3.Pliki Cookie („Cookies”) anonse.mobi w ramach Serwisu korzysta z technologii plików Cookie („Cookies”). Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer anonse.mobi i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). anonse.mobi wykorzystuje Cookies wyłącznie do przechowywania danych Użytkownika w celu personalizacji ustawień i wyglądu Serwisu, przechowywania parametrów sesji logowania oraz w celach statystycznych. Zaleca się włączenie obsługi Cookies w przeglądarce internetowej w celu poprawnego i pełnego korzystania z Serwisu. anonse.mobi nie odpowiada za Cookies pozostawione przez inne serwisy internetowe, w szczególności te, do których prowadzą linki zamieszczone w serwisie anonse.mobi.

4.Ochrona udostępnionych danych anonse.mobi przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników serwisu i nie ujawnia ani nie sprzedaje danych osobowych użytkowników żadnym podmiotom zewnętrznym, niezaangażowanym w obsługę Serwisu. anonse.mobi, jako administrator zbioru danych Użytkowników dba także o bezpieczeństwo, zbioru, zgodnie ze standardami wyznaczonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane przez anonse.mobi procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych skutecznie chronią dane przed jakąkolwiek ingerencją osób trzecich. anonse.mobi podejmuje również niezbędne środki mające na celu ochronę baz danych zawierających zbiory danych osobowych poprzez wewnętrzne ograniczenie dostępu do baz. Tylko wąskie grono uprawnionych osób spośród działających na rzecz anonse.mobi ma wgląd w dane osobowe Użytkowników Serwisu. Jeżeli do ochrony Konta Użytkownika jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków Użytkownika. anonse.mobi nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osobę trzecią dostępu do danych osobowych użytkownika za pomocą tego hasła udostępnionego w jakikolwiek sposób przez Użytkownika

5.Możliwość edycji danych anonse.mobi zapewnia Użytkownikom Serwisu możliwość wglądu i modyfikacji podanych wcześniej danych. Uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych Użytkownicy mogą dokonać poprzez formularz internetowy dostępny z poziomu Konta lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: Kontakt W razie pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Użytkowników Serwisu, prosimy o kontakt na adres e-mail:

Załącznik do Regulaminu Serwisu www.anonse.mobi

CENNIK USŁUG

Cena usługi zależna jest od wybranej kategorii do której jest przypisany anons

Cena aktywacji: oznacza aktywowanie widoczości anonsu w serwisie

Cena podbicia: oznacza podbicie anonsu na pierwsze miejsce do momentu dodania kolejnego anonsu lub podbicia innego anonsu przez kolejnego użytkownika

Cena kontaktu: oznacza ołatę jaką zainteresowany wybranym anonse powinien uiścić za otrzymanie kontaktu

KategoriaCena aktywacji (brutto)(z VAT)Cena podbicia (brutto)(z VAT)Cena kontaktu (brutto)(z VAT)Wyłączenie opcji kontakt SMS (brutto)(z VAT)
Anonse pań3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse pań > Pani szuka pana3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse pań > Pani szuka pani3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse pań > Pani szuka pary3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse pań > Pani szuka sponsora3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse pań > Pani zasponsoruje3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse Pań > Dogging3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse pań > Striptizerki3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse pań > Matrymonialne3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse pań > Pozostałe3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse panów3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse panów > Pan szuka pani3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse panów > Pan szuka pana3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse panów > Pan szuka pary3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse panów > Pan szuka sponsorki3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse panów > Pan zasponsoruje3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse Panów > Dogging3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse panów > Striptizerzy3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse panów > Matrymonialne3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse panów > Pozostałe3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Pary3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse Par > Para szuka pary3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse Pary > Para szuka pani3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse Pary > Para szuka pana3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse Pary > Para szuka sponsora3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse Pary > Pani szuka pary3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse Pary > Pan szuka pary3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Anonse Pary > Pozostałe3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Fetysz3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Fetysz anonse pań > Domina szuka niewolnika3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Fetysz anonse pań> Domina szuka niewolnicy3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Fetysz anonse pań > Niewolnica szuka dominy3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Fetysz anonse pań > Niewolnica szuka mastera3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Fetysz anonse panów> Master szuka niewolnika3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Fetysz anonse panów > Master szuka niewolnicy3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Fetysz anonse panów > Niewolnik szuka dominy3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Fetysz anonse panów> Niewolnik szuka mastera3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Hotele / motele3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Hotele / motele > Hotel na godziny3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Hotele / motele > Hotele3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Hotele / motele > Motele3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Hotele / motele > Apartamenty3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł
Inne3,69 zł3,69 zł11,07 zł3,69 zł

Promocja anonsu na pierwszej stronie serwisu

Nazwa oznacza określenie wybranej opcji promocji anonsu

Okres oznacza ilość czasu przez jaki promoany anons będzie wyświetlany na pierwszej stronie serwisu

Bonusowe podbicia oznaczają ilość podbić jakie są przyznawane do promowanego anonsu podczas zakupu wybranej promocji

Cena oznacza cenę brutto wbranej promocji anonsu

NazwaOkresBonusowe podbiciaCena (brutto)(z VAT)
2 dni2 dni.-50,00 zł
5 dni5 dni.-99,00 zł
7 dni7 dni.-129,00 zł
14 dni14 dni.-210,00 zł
14 dni + 20 podbić + prestiżowy status VIP dożywotnio 14 dni.20x299,00 zł
|}

Autoposzukiwacz

Chcesz otrzymywać powiadamienie o nowych ogłoszeniach w serwisie na swój e-mail już na drugi dzień rano?

Kategoria
Cel spotkania
Województwo
Miasto
Twój email
Powtórz Twój email